top of page

Transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk ilkesine göre, grup şirketlerinin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemlerde uyguladıkları fiyatların, ilişkisiz şirketlerin aynı işlemlerde uyguladıkları fiyatlara paralel olması gerekmektedir. Türkiye'de yürürlükte bulunan transfer fiyatlandırması kurallarına göre, şirketlerin belirli sınırlar dâhilinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamaları ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"u doldurmaları gerekmektedir.

ONUR  olarak, erişim olanağımız bulunan global veri bankaları ve alanında uzman kişilerden oluşan transfer fiyatlandırması ekibimizle aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız:

  • Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,

  • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,

  • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,

  • Maliye Bakanlığı'yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,

  • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,

  • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

bottom of page